Ansprechpartner Sozialkompenteztraining

/​ Über uns /​ So errei­chen Sie uns /​ Ansprech­part­ner Sozi­al­kom­pe­tenz­trai­ning

Ansprechpartner Sozialkompetenztraining

Lei­tung
Frank Schä­fer

Tel: 06 40 5 – 95 03 05
Fax: 06 40 5 – 95 03 07
Zu dem Kon­takt­for­mu­lar
Qua­li­fi­ka­tio­nen

Test


Bild fehlt Rebek­ka Binz
Ergo­the­ra­pie
Tel: 06 40 5 – 95 03 05

Fax: 06 40 5 – 95 03 07
Zu dem Kon­takt­for­mu­lar
Qua­li­fi­ka­tio­nen

Test


Chris­ti­ne Him­mer-Haes­ke
Ergo­the­ra­pie
Tel: 06 40 5 – 95 03 05
Fax: 06 40 5 – 95 03 07
Zu dem Kon­takt­for­mu­lar
Qua­li­fi­ka­tio­nen

Test


Eli­sa­beth Lutz
Ergo­the­ra­pie
Tel: 06 40 5 – 95 03 05
Fax: 06 40 5 – 95 03 07
Zu dem Kon­takt­for­mu­lar
Qua­li­fi­ka­tio­nen

Test